Valittu määrä ylitti varastosaldon

  1. Etusivu
  2. |
  3. Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE – asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kolmiokirja Oy (Y-tunnus: 0477996-3)

Solistinkatu 4, Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raija Bräysy

3. Rekisterin nimi

Kolmiokirja Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut  palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Kolmiokirja Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai  operatiivisessa toteuttamisessa Kolmiokirja Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla  toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot kuten:

  • nimi
  • tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • markkinointikiellot

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

  • erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja  hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Kolmiokirja Oy:n eri palveluissa ja  kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan  lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kolmiokirja Oy:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin  henkilötietolain puitteissa. Kolmiokirja Oy voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille  esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulko-puolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Kolmiokirja Oy, Asiakaspalvelu, PL 246, 90101 Oulu tai verkkolomakkeella: https://www.kalevamedia.fi/tietosuojalomake/. Vastaamme pyyntöön viimeistään 30 päivän sisällä lomakkeen vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.